Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro WWW.ISOVER-ESHOP.CZ

 

Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.isover-eshop.cz (dále též jen „e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím (viz dále) a kupujícím při nákupu zboží vyráběného společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER, se sídlem Praha 8 - Libeň, Smrčkova 2485/4, identifikační číslo: 25029673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601 (dále jen „výrobce"), (dále jen „zboží") v internetovém obchodě, provozovaném na internetové adrese www.isover-eshop.cz (dále též jen „e-shop").

2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím osoba odlišná od spotřebitele, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem; veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.

3. Spotřebitelem je pro účely těchto obchodních podmínek každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření kupní smlouvy

1. Nabídka zboží v rámci e-shopu je pouze prezentací prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího doručená zvolenému prodejci. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a zvoleným prodejcem zboží, kterého si kupující vybere při realizaci objednávky z nabídky v e-shopu. Tento vybraný prodejce (dále jen „prodávající") je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po přijetí objednávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí.
2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím. Prodávající potvrdí akceptaci návrhu na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu sjednané zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
5. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Cena zboží uvedená v objednávce je pro obě smluvní strany závazná.

Dodací podmínky a způsob platby

1. Zboží je prodáváno pouze po ucelených baleních.
2. Pokud má objednané zboží prodávající skladem, je možný odběr ihned v rámci otevírací doby prodávajícího. Pokud zboží není skladem, prodávající zboží se souhlasem kupujícího objedná u výrobce a termín dodání bude s kupujícím sjednán individuálně.
3. Platba je možná v hotovosti při převzetí zboží, kartou nebo převodním příkazem dle dohody s konkrétním prodávajícím.


Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě, že je kupujícím spotřebitel také § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si dodané zboží prohlédnout.
3. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost takovou vadu zjistit, je kupující povinen vytknout neprodleně. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.
4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Informace o právech z vadného plnění pro kupující-spotřebitele
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Ustanovení uvedená v odst. 1 oddílu „Informace o právech z vadného plnění pro kupující-spotřebitele" těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
5. Rozhodnutí o reklamaci zboží se provede ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy
1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud poslední den lhůty kupující odešle odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
3. Uplatní-li kupující-spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto oddílu obchodních podmínek může kupující-spotřebitel využit následující vzorový formulář:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:
(Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej)
Prodávající: ______________
Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č.: _______
Datum uzavření smlouvy:________
Jméno a příjmení kupujícího: __________
Adresa kupujícího: ________
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:
Datum:

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní spojení, adresa - ulice, město, PSČ v databázi zákazníků prodávajícího pro účely kupní smlouvy (a za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující tímto výslovně souhlasí, že zpracovatelem osobních údajů kupujícího může být i výrobce. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

Závěrečná ustanovení

1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.
2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.e) občanského zákoníku.
4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
5. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy a s vyslovením souhlasu s jejím obsahem kupujícím uvedeným v objednávce doručené prodejci.
6. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.
7. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@isover.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Spotřebitelé se mohou se svou stížností, podnětem či dotazem obrátit také na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@titleBasket

košík je prázdný

@@@titleUserMenu