Reklamační řád

Práva z vadného plnění


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě, že je kupujícím spotřebitel také § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


2. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si dodané zboží prohlédnout.


3. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost takovou vadu zjistit, je kupující povinen vytknout neprodleně. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.


4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Informace o právech z vadného plnění pro kupující-spotřebitele


1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2. Ustanovení uvedená v odst. 1 oddílu „Informace o právech z vadného plnění pro kupující-spotřebitele" těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


5. Rozhodnutí o reklamaci zboží se provede ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy
1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud poslední den lhůty kupující odešle odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


3. Uplatní-li kupující-spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5. Pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto oddílu obchodních podmínek může kupující-spotřebitel využit následující vzorový formulář:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:
(Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej)
Prodávající: ______________
Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č.: _______
Datum uzavření smlouvy:________
Jméno a příjmení kupujícího: __________
Adresa kupujícího: ________
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:
Datum:

@@@titleBasket

košík je prázdný

@@@titleUserMenu